Przejdź do stopki

Informacja dotycząca procedowanych zmian w zakresie ustawy o dodatku węglowym

Treść

Informujmy, że 2 września 2022 r. Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, którą 5 września
2022 r. przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Ustawa wejdzie w życie z dniem
następnym po opublikowaniu.
Art. 50 ustawy wprowadzi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
następujące zmiany:
1. Zasadę przyznawania dodatku węglowego „jeden dodatek na jeden adres zamieszkania”
- jeśli pod jednym adresem zamieszkuje kilka gospodarstw domowych, tylko jedno z nich
otrzyma dodatek węglowy.
2. Wydłużony termin na weryfikację i załatwienie sprawy przez gminę – do dwóch miesięcy
od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym w przypadku gdy wniosek złożony
zostanie po 30 października 2022 r., wypłata dodatku powinna nastąpić nie później niż do
30 grudnia 2022 r.
3. Brak możliwości dokonywania zmian w deklaracjach złożonych do centralnej ewidencji
emisyjności budynków - dodatek węglowy przysługuje bowiem w przypadku gdy głównym
źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza,
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na
paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji
emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku
głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej
ewidencji emisyjności budynków.
4. Uszczegółowiono zapisy dotyczące zakresu i sposobu weryfikacji przez gminę składanych
wniosków o wypłatę dodatku węglowego, w tym dodano możliwość przeprowadzenia
wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy jeżeli podczas
weryfikacji wniosku wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego.
Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi przesłankę
do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku węglowego.
5. Dodano zapis, iż dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym
pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24
ust. 1 ustawy z dnia 2 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
6. Zgodnie przepisem przejściowym zawartym w z art. 52 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
„Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzonych na podstawie ustawy
zmienianej w art. 50 stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”