Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

Deklaracja dostępności
 
Urząd Gminy Łabowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Łabowej.

Data publikacji strony internetowej: 2008-06-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-12-18

W Urzędzie Gminy Łabowa przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.labowa.pl spełnia wymagania w 85.86%.

Strona internetowa www.labowa.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości
- część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej 
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
- wersję kontrastową,
- możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
- widoczny fokus

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-05

. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Sulewski, ps@labowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 414 24 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
Dostępność architektoniczna
Urząd Gminy Łabowa ma swoją w Łabowej 38. Siedziba Urzędu znajduje się w starym budynku, który nie jest przystosowany architektonicznie dla osób z niepełnosprawościami.
- Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne nr 1 oraz wejście boczne nr 2. Tym wejściem można dostać się do kasy oraz na dziennik podawczy i Referatu Inwestycji. Jednak brak jest łączności z innymi biurami w urzędzie.
- Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest parter Urzędu wejście nr 1 gdzie znajduje się podjazd dla wózków oraz wejście boczne nr 2 do kasy oraz na dziennik podawczy. W budynku nie ma windy.
- na chwilę obecną przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
- budynek nie posiada informacji głosowych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem