Przejdź do stopki

Gminny Program Rewitalizacji

Treść

W związku z zakwalifikowaniem  wniosku do otrzymania dotacji  w ramach konkursu na wsparcie gmin w opracowaniu  lub aktualizacji programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-20120   Gmina Łabowa W dniu 6 września 2016r. podpisała z Województwem Małopolskim umowę na realizację projektu pn.
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łabowa na lata 2016-2022
Wartość projektu wyniosła 25 700,00 zł, w tym:   kwota dotacji 23 130,00 zł.
W okresie realizacji projektu podejmowane były działania:
Działanie 1 -Zarządzanie projektem
Został powołany zespół ds. rewitalizacji. Biuro projektu prowadzone było w Urzędzie Gminy Łabowa pok. nr 5. Zespół projektowy pracował  zgodnie z  przydzielonymi zadaniami przez Kierownika Projektu.

Działanie 2- Organizacja warsztatów

Dla członków zespołu projektowego i osób merytorycznie zaangażowanych w opracowanie Gminnego
Programu Rewitalizacji   w dniach 21 i 22 października 2016r.  zorganizowano warsztaty.       
Temat warsztatów:  Rewitalizacja – jak przygotować program i skutecznie go wdrożyć . 
Działanie 3 -Konsultacje społeczne
Gmina Łabowa podjęła szereg działań zmierzających do zapoznania mieszkańców z szansami, jakie daje proces rewitalizacji poprzez  konsultacje i gromadzenie pomysłów projektów, udział mieszkańców przy wyznaczeniu obszaru wsparcia – obszaru problemowego.
Konsultacje społeczne  zapoczątkowano już 2015r.
- 14.12.2015 r. o godz. 16:00  w Szkole Podstawowej w Czaczowie dla m.Barnowiec i Czaczów;
- 15.12.2015 r. o godz. 16:00  w Szkole Podstawowej w Maciejowej dla m. Maciejowa i Składziste;
- 16.12.2015 r. o godz. 16:00  w Urzędzie Gminy Łabowa dla m. Łabowa, Łabowiec, Kamianna, Kotów i Uhryń;
- 17.12.2015 r. o godz. 16:00  w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi dla m. Łosie, Nowa Wieś, Krzyżówka i Roztoka Wielka.
Łącznie w konsultacjach uczestniczyło 81 interesariuszy.
W okresie od 01.12.2015r. do 06.01.2016r. prowadzone były badania ankietowe. Ankiety dostępne były na stronie internetowej Urzędu Gminy Łabowa, w siedzibie urzędu - w sekretariacie.
Wskazana forma komunikacji stworzyła możliwość zgłaszania uwag oraz projektów, przedsięwzięć odnośnie zakresu Gminnego Programu Rewitalizacji. Prowadzone badania ankietowe miały charakter anonimowego zestawu pytań   z możliwością zamieszczenia uwag o charakterze opisowym.
W trakcie prowadzonych badań ankietowych wpłynęło łącznie 17 ankiet, z których sporządzono raport stanowiący załącznik do Gminnego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
Gminy Łabowa prowadzone były poprzez zbieranie uwag i opinii w terminie od  8 kwietnia 2016r do                  
 7 maja 2016r. w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.
Podczas konsultacji konsultowany był projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego  
i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łabowa  oraz diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 
Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022 rozpoczęły się w
terminie 25 listopada 2016r a zakończyły 26 grudnia 2016r.
Debata/spotkanie warsztatowe z mieszkańcami gminy odbyło się 2 grudnia 2016r. W spotkaniu
uczestniczyli mieszkańcy, radni, sołtysi. 
Działanie 4 - Opracowanie GPR
W dniu 26 października 2015r została podpisana umowa na opracowanie Gminnego Programu
Rewitalizacji przez ekspertów zewnętrznych. Osoby merytorycznie zaangażowane w opracowanie
programu oraz ekspert zewnętrzny gromadzili dane statystyczne z terenu gminy, analizowali dokumenty
źródłowe w celu– wyznaczenia obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji.
 W oparciu o przeprowadzoną diagnozę problemów społecznych, konsultacje społeczne wyznaczono                              
i zatwierdzono Uchwałą    Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 listopada 2016r. obszar
zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Łabowa.

Projekt  GPR przez właściwe organy wskazane w art. 17 ust. 2 ustawy o rewitalizacji został pozytywnie
zaopiniowany.  W dniu 29 grudnia 2016r. Rada Gminy Łabowa zatwierdziła opracowany Gminny
Program Rewitalizacji na lata 2016-2022.

1. Wniosek o wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji 

2. Projekt uchwały

3. Diagnoza problemów społecznych Gminy Łabowa

4. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

  - Projekt uchwały powołującej komitet

5. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Gminy w Łabowej w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXVIII/175/2016 RADY GMINY ŁABOWA z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łabowa.

6. Uchwała

7. Mapy obszary

8. Formularz zgłoszeniowy

9. Informacja o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

10. Uchwała w sprawie przyjęcia GRP

11. Gminny Program Rewitalizacji

12. Raport oceny aktualności GRP

13. Uchwała w sprawie aktualizacji GPR

14. GRP aktuazliacja do 2030

15. Raport oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łabowa na lata 2016-2022 - 2024 rok