Przejdź do stopki

Referat Inwestycji

Treść

 I piętro pokój numer 18

Mariusz Fiut-kierownik   
Tel. 18 414 24 63              
e-mail mf@labowa.pl

- Inwestycje


Łukasz Sołtys-specjalista                     
Tel. 18 414 24 63       
e-mail  ls@labowa.pl

- Przyjmowanie pism dotyczących remontów, utrzymania i ochrony dróg,

- Przyjmowanie pism w zakresie funkcjonowania oświetlenia ulicznego

- Przyjmowanie pism w zakresie komunikacji zbiorowej - przewóz osób

- Przyjmowanie pism w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

- Zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny:

  • Lokalizacja zjazdów

  • Umieszczanie w pasie drogowym infrastruktury nie związanej z gospodarką drogową, tj. energetyka, telefony, gaz, wodociągi, kanalizacja

  • Lokalizacja ogrodzeń

  •  Lokalizacja budynków

  • Oświadczenia o dostępności do drogi publicznej

  • Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

  • Protokoły odbioru wykonanej infrastruktury drogowej

- Opiniowanie podziału działek w sąsiedztwie dróg
- Oświetlenie uliczne


Małgorzata Kotlarska-Inspektor  
Tel. 18 414 24 64                
e-mail  mk@labowa.pl

- wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa
- wydawanie opinii urbanistycznej o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego
- prowadzenie spraw związanych z dzierżawą gruntów gminnych
- prowadzenie spraw lokalowych i gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami  użytkowymi
- prowadzenie ewidencji nie podatkowych należności budżetowych dotyczących czynszów

Druki do pobrania:

Wniosek o wypis i wyrys
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego rewitalizacji
Wniosek o wydanie opinii

Wniosek o nadanie numeru porządkowoego budynku


Druki do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu przez rodziców gospodarstwa


Małgorzata Nowakowska - inspektor

Tel. 18 414 24 64             
e-mail mnowakowska@labowa.pl

- Zamówienia Publiczne


 Witold Prusak - inspektor

Tel. 18 414 24 64             
e-mail wprusak@labowa.pl


Adam Zaczyk - specjalista                  
Tel. 18 414 24 64      

- Prowadzenia spraw w zakresie lasów i mienia komunalnego