Przejdź do stopki

Klauzule informacyjne RODO

Treść

                    Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łabowa
    z siedzibą w 33-336 Łabowa 38,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Piotr Śpiewak, tel. 793 331 212
    e-mail: iod@labowa.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań
    urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego
    rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i art.6, art.7
    ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
    uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami
    prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
    prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
    do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem
    ( art.6, art.7 ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku)
    jest obligatoryjne.

                      Klauzula informacyjna dla umów - zlecenie, umów o dzieło oraz z kontrahentami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łabowa
    z siedzibą w 33-336 Łabowa 38,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych –  Piotr Śpiewak, tel. 793 331 212 e-mail: iod@labowa.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie
    Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
    27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
    uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy  lub
    w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
    (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach 
    planowania biznesowego)
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
    prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
    może skutkować odmową zawarcia umowy

                       Klauzula informacyjna dla pracowników Urzędu Gminy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łabowa
    z siedzibą w 33-336 Łabowa 38,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Piotr Śpiewak, tel. 793 331 212 e-mail: iod@labowa.pl
3) celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych
    świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy
     - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
       osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca
       1974 r. oraz
     - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku i na
       przekazanie danych innym podmiotom
     - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających
       z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
       (monitoring wizyjny),
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
    -  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych,
    - medycyna pracy,
    - podmioty zewnętrzne realizujące zadania z branży IT,
    - pakiety socjalne( ubezpieczenia grupowe)
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie
    Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych
    oraz do momentu odwołania zgody
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
    osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
    danych, prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa
    a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

                          Klauzula informacyjna i zgody dla kandydatów do pracy

Klauzula Zgody
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łabowa
    z siedzibą w 33-336 Łabowa 38,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Piotr Śpiewak, tel. 793 331 212 e-mail: iod@labowa.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych
    rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia  o ochronie
    danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia
    26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych
    rekrutacji
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
     uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty
     współpracujące w procesie rekrutacji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do
    danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
    ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
    wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
    do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa
    a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
    w formie profilowania.
    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach
    określonych w regulaminie  rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie
    kontakt tylko z wybranymi kandydatami

                          Klauzula informacyjna monitoring

 


• administratorem systemu monitoringu jest Urząd Gminy Łabowa z siedzibą
  w 33-336 Łabowa 38
• monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia
  bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
• podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora
• zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 90 dni do nadpisania
• osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu
  do danych osobowych
• osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia
  skargi do organu nadzorczego
• kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Piotr Śpiewak, tel. 793 331 212 e-mail: iod@labowa.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O MONITORINGU Z ZASTOSOWANIEM FOTOPUŁAPEK
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:
 1. W związku z obowiązkiem likwidacji dzikich wysypisk śmieci oraz potrzebą podjęcia działań prewencyjnych w tym zakresie na terenie Gminy Łabowa stosowany jest mobilny monitoring obszarów, na których wyrzucane są nielegalnie odpady. Monitoring prowadzony jest z  zastosowaniem fotopułapek rejestrujących obraz;
 2. Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku, pozyskanych ze zdjęć z fotopułapek jest: Wójt Gminy Łabowa, Łabowa 38, 33-336 Łabowa;
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Można się skontaktować z  Inspektorem za pomocą adresu e-mail. iod@labowa.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia przez gminę działań zapobiegających powstaniu nielegalnych wysypisk śmieci w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 5. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest ustalenie sprawców czynów zabronionych poprzez monitorowanie „dzikich” wysypisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z  przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 7. Administrator, przetwarza dane osobowe wizerunkowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa: art. 6 ust.1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r., przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: sądy, organy ścigania oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, serwisowe i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewniona zostanie odpowiednia ochrona Państwa praw;
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 10. Dane osobowe w postaci zdjęć z fotopułapek, będą przechowywane przez okres do 30 dni, następnie ulegają usunięciu, z wyjątkiem przypadków kiedy nagrania obrazu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
 11. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
● do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz stosowanych w tym zakresie informacji, a także otrzymania ich kopii w uzasadnionych przypadkach;
● prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
● prawo do ograniczenia przetwarzania;
● prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
● wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
 
12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Klauzula informacyjna dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych – nagrywanie rozmów telefonicznych, przychodzących za pomocą centralnego rejestratora rozmów