Przejdź do stopki

PROGRAM POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Treść

 Program rządowy „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w ppostaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadzenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program „Posiłek w szkole i w domu” składa się z trzech modułów – każdy kierowany jest do innego adresata:

1. Moduł  dla Dzieci i Młodzieży;

2. Moduł dla dorosłych;

3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

 W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

 1) posiłek;

 2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;

 3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

 Za realizację zadań wynikających z modułów 1. i 2. odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Koordynatorem modułu 3 Programu na szczeblu administracji rządowej jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Wsparcia finansowego w ramach modułu 3 Programu udziela się organom prowadzącym na zadania Programu realizowane przez:

1) publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły zorganizowane w zespołach szkół, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;

2) publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Dożywianie dzieci odbywa się w przedszkolach i szkołach w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8   ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej złożyć wniosek o pomoc (druki do pobrania w siedzibie OPS). Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek od renty, decyzja lub odcinek od emerytury);

zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego;

w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

osoby prowadzące działalność gospodarczą –  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie