Przejdź do stopki

Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP I w miejscowości Łabowa (część), Nowa Wieś i Roztoka Wielka (część)

Treść

 
Beneficjent:
Gmina Łabowa, 33-336 Łabowa 38
przystąpiła do realizacji projektu pn.
Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP I w miejscowości  Łabowa (część), Nowa Wieś i Roztoka Wielka (część)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej 5 Ochrona środowiska, Działanie: 5.3 Ochrona zasobów wodnych
Poddziałanie: 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Głównym celem projektu jest rozbudowa infrastruktury komunalnej zapewniającej odprowadzanie i efektywne oczyszczanie ścieków.
Efektem realizacji projektu jest zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych, wzrost dostępności usług publicznych z zakresu odbioru ścieków oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy.  
W ramach projektu zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z  przepompowniami sieciowymi dla miejscowości Łabowa (część),  Nowa Wieś, Roztoka Wielka (część), gmina Łabowa.
Łączna długość sieci do budowy - 23,05 km,
9 przepompowni wraz z zasilaniem elektrycznym.  
Projekt będzie realizowany w okresie 2017 - 2019
Wartość całkowita projektu: 7 268 607,50 PLN
Wysokość dofinansowania ze środków EFRR  -  3 139 418,87 PLN

Umowa o dofinansowanie nr RPMP.05.03.02-12-0025/17-00-XVII/396/FE/17 została podpisana w dniu 8 listopada 2017r.
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca robót budowlanych t.j. Konsorcjum firm:
 
Lider – Transwiertel sp. z o.o.,  Świdnik 58, 33-312 Tęgoborze
Partner – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Lelito Tadeusz Lelito, Frycowa 148, 33-335 Nawojowa.

Z Wykonawcą w dniu 12 marca 2018 roku została podpisana umowa na realizację zadania. Wykonawca przejął plac budowy i przystąpił do realizacji kontraktu.
 
 
Sprzyjające warunki  atmosferyczne pozwoliły na  wykonywanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej zgodnie z przyjętym harmonogramem na rok 2018. Roboty są  mocno zaawansowane , wykonano już 13,5 km sieci kanalizacyjnej oraz 6 przepompowni.
 
 
Po okresie zimowym wykonawca wznowił roboty budowlane. Do wykonania w bieżącym roku pozostało do wykonania 10 km sieci kanalizacyjnej wraz z uruchomieniem przepompowni, odtworzeniem nawierzchni na drogach, uporządkowaniem posesji na których wykonywane były roboty.
Wykonawca robót przystąpił do wykonywania wejść na działki na osiedlu w Nowej Wsi. Rozpoczęły się prace przy uruchamianiu przepompowni. Wydawałoby się, że konfiguracja terenu nie sprawi większych trudności podczas wykopów na kanał ale jednak w niektórych miejscach wykonawca borykał się z przewiertami wśród skał.  
 

Zakończono realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami sieciowymi dla miejscowości Łabowa (część),  Nowa Wieś, Roztoka Wielka (część). Realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskanemu przez gminę dofinansowaniu w wysokości 3 023 938,35  zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  oraz zaciągniętej pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie.
 W ramach zadania wykonano:
- sieć kanalizacyjną o długości 23,07 km,
- 9 przepompowni sieciowych wraz z zasilaniem elektrycznym.
- 11 przekroczeń drogi krajowej DK 75
Zatem został zrealizowany wskaźnik produktu wskazany w projekcie.
Efektem zrealizowanego projektu jest:
- zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych,
- wzrost dostępności usług publicznych z zakresu odbioru ścieków
- poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy.
Efektem ekologicznym – w wyniku realizacji projektu – będą przyłącza nowych odbiorców do sieci. Dlatego, od nowego roku, mieszkańcy Nowej Wsi będą sukcesywnie przyłączać się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.
Objęcie siecią kanalizacyjną obszarów obecnie nie skanalizowanych przyczyni się do polepszenia warunków sanitarnych wsi, podniesienia standardu życia mieszkańców, ochrony środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych.