Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP I w miejscowości Łabowa (część), Nowa Wieś i Roztoka Wielka (część)Beneficjent:
Gmina Łabowa, 33-336 Łabowa 38
przystąpiła do realizacji projektu pn.
Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP I w miejscowości  Łabowa (część), Nowa Wieś i Roztoka Wielka (część)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej 5 Ochrona środowiska, Działanie: 5.3 Ochrona zasobów wodnych
Poddziałanie: 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Głównym celem projektu jest rozbudowa infrastruktury komunalnej zapewniającej odprowadzanie i efektywne oczyszczanie ścieków.
Efektem realizacji projektu jest zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych, wzrost dostępności usług publicznych z zakresu odbioru ścieków oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy.  
W ramach projektu zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z  przepompowniami sieciowymi dla miejscowości Łabowa (część),  Nowa Wieś, Roztoka Wielka (część), gmina Łabowa.
Łączna długość sieci do budowy - 23,05 km,
9 przepompowni wraz z zasilaniem elektrycznym.  
Projekt będzie realizowany w okresie 2017 - 2019
Wartość całkowita projektu: 7 268 607,50 PLN
Wysokość dofinansowania ze środków EFRR  -  3 139 418,87 PLN

Umowa o dofinansowanie nr RPMP.05.03.02-12-0025/17-00-XVII/396/FE/17 została podpisana w dniu 8 listopada 2017r.

www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/wiadomosci/unijne-wsparcie-dla-turystyki-kultury-i-ochrony-srodowiska-w-subregionie-sadeckim

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca robót budowlanych t.j. Konsorcjum firm:
 
Lider – Transwiertel sp. z o.o.,  Świdnik 58, 33-312 Tęgoborze
Partner – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Lelito Tadeusz Lelito, Frycowa 148, 33-335 Nawojowa.

Z Wykonawcą w dniu 12 marca 2018 roku została podpisana umowa na realizację zadania. Wykonawca przejął plac budowy i przystąpił do realizacji kontraktu.

 

 

Sprzyjające warunki  atmosferyczne pozwoliły na  wykonywanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej zgodnie z przyjętym harmonogramem na rok 2018. Roboty są  mocno zaawansowane , wykonano już 13,5 km sieci kanalizacyjnej oraz 6 przepompowni.