Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP I w miejscowości Łabowa (część), Nowa Wieś i Roztoka Wielka (część)

 
Beneficjent:
Gmina Łabowa, 33-336 Łabowa 38
przystąpiła do realizacji projektu pn.
Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP I w miejscowości  Łabowa (część), Nowa Wieś i Roztoka Wielka (część)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej 5 Ochrona środowiska, Działanie: 5.3 Ochrona zasobów wodnych
Poddziałanie: 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Głównym celem projektu jest rozbudowa infrastruktury komunalnej zapewniającej odprowadzanie i efektywne oczyszczanie ścieków.
Efektem realizacji projektu jest zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych, wzrost dostępności usług publicznych z zakresu odbioru ścieków oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy.  
W ramach projektu zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z  przepompowniami sieciowymi dla miejscowości Łabowa (część),  Nowa Wieś, Roztoka Wielka (część), gmina Łabowa.
Łączna długość sieci do budowy - 23,05 km,
9 przepompowni wraz z zasilaniem elektrycznym.  
Projekt będzie realizowany w okresie 2017 - 2019
Wartość całkowita projektu: 7 268 607,50 PLN
Wysokość dofinansowania ze środków EFRR  -  3 139 418,87 PLN

Umowa o dofinansowanie nr RPMP.05.03.02-12-0025/17-00-XVII/396/FE/17 została podpisana w dniu 8 listopada 2017r.
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca robót budowlanych t.j. Konsorcjum firm:
 
Lider – Transwiertel sp. z o.o.,  Świdnik 58, 33-312 Tęgoborze
Partner – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Lelito Tadeusz Lelito, Frycowa 148, 33-335 Nawojowa.

Z Wykonawcą w dniu 12 marca 2018 roku została podpisana umowa na realizację zadania. Wykonawca przejął plac budowy i przystąpił do realizacji kontraktu.
 
 
Sprzyjające warunki  atmosferyczne pozwoliły na  wykonywanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej zgodnie z przyjętym harmonogramem na rok 2018. Roboty są  mocno zaawansowane , wykonano już 13,5 km sieci kanalizacyjnej oraz 6 przepompowni.
 
 
Po okresie zimowym wykonawca wznowił roboty budowlane. Do wykonania w bieżącym roku pozostało do wykonania 10 km sieci kanalizacyjnej wraz z uruchomieniem przepompowni, odtworzeniem nawierzchni na drogach, uporządkowaniem posesji na których wykonywane były roboty.
Wykonawca robót przystąpił do wykonywania wejść na działki na osiedlu w Nowej Wsi. Rozpoczęły się prace przy uruchamianiu przepompowni. Wydawałoby się, że konfiguracja terenu nie sprawi większych trudności podczas wykopów na kanał ale jednak w niektórych miejscach wykonawca borykał się z przewiertami wśród skał.