Gminny Zespół Obsługi Jednostek w Łabowej

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK  W ŁABOWEJ
 Budynek Urzędu Gminy –drugie wejście – I piętro
 
Dariusz Różycki – Kierownik Zespołu
 
Agnieszka Wątor – Główny Księgowy       tel: 18 414 24 93
Król Joanna – Samodzielny referent          tel: 18 414 24 93
Wioletta Romańczyk – Referent  tel: 18 414 24 92
GZOJ FAX - 18 414 24 91
 
Do zadań zespołu należy pełna obsługa administracyjna i finansowa szkół zgodnie  z Uchwałą Nr VI/37/03 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 marca 2003r. / Dz.U.Woj. Mał.z 2003r. Nr 51 poz.721 z późn. zm./, ponadto zespół realizuje zadania :
  1. Stypendia socjalne i zasiłki szkolne;
  2. Wyprawka szkolna;
  3. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników z terenu Gminy Łabowa
  4. Całościowy System Informacji Oświatowej Gminy Łabowa
  5. Realizacja programu ,, Radosna Szkoła „
 Druki do pobrania:
  1. Informacja o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem