Gminny Zespół Obsługi Jednostek w Łabowej

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK  W ŁABOWEJ

 Budynek Urzędu Gminy –drugie wejście – I piętro
 
Dariusz Różycki – Kierownik Zespołu tel: 18 475-13-98 lub 41-41-941
 
Agnieszka Wątor – Główny Księgowy       tel: 18 41-41-947
Król Joanna – Samodzielny referent          tel: 018 41-41-947
Wioletta Romańczyk – Referent  tel: 018 41-41-947 fax 018 41-41-940 lub 947
 
Do zadań zespołu należy pełna obsługa administracyjna i finansowa szkół zgodnie  z Uchwałą Nr VI/37/03 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 marca 2003r. / Dz.U.Woj. Mał.z 2003r. Nr 51 poz.721 z późn. zm./, ponadto zespół realizuje zadania :
  1. Stypendia socjalne i zasiłki szkolne;
  2. Wyprawka szkolna;
  3. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników z terenu Gminy Łabowa
  4. Całościowy System Informacji Oświatowej Gminy Łabowa
  5. Realizacja programu ,, Radosna Szkoła „
 Druki do pobrania:
  1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
  2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
  3. Wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej
  4. Informacja o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem                    
  5. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika