Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
 
 
Parter pokój numer 5
 
Barbara Bogdańska-kierownik       Tel. 18 414 19 24  e-mail  bb@labowa.pl
 
 
 
Kazimiera Tyczyńska-inspektor     Tel. 18 414 19 43   e-mail   tk@labowa.pl
 
 • Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
 • ustalanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 • świadczenia opiekuńcze(zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne)
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
 
 
Danuta Sosna- referent        Tel. 18 414 19 43       e-mail  ds.@labowa
 
 • ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w przypadku bezskuteczności egzekucji przez komornika
 
 
                          Druki do pobrania:

 

Parter pokój numer 2         Tel. 18 414 19 12    18 414 19 13
 
Joanna Jelito- Podinspektor                  e-mail   jj@labowa.pl
Anna Poradowska-  Pracownik biurowy                       e-mail  am@labowa.pl
Ewelina Kolarz - Pracownik biurowy               e-mail   ek@labowa.pl
Anna Fiut - Asystent rodziny                           e- mail   af@labowa.pl
 
 
 • Świadczenia wychowawcze
 • Asystent rodziny
 
 
Parter pokój numer 6         Tel. 18 414 19 44
 
 Maria Horowska- Starszy Pracownik Socjalny                  e-mail   mh@labowa.pl
 Józefa Sarata- Starszy Pracownik Socjalny                       e-mail   sj@labowa.pl
 
 
 • Zasiłki stałe
 • Zasiłki celowe
 • Zasiłki okresowe
 • Pomoc rzeczowa
 • Przyjmowanie wniosków i wydawanie Karty Dużej Rodziny
 
 

 
 
Parter pokój numer 8        Tel.(018) 414 19 25
 
   Aneta Obrał- starszy pracownik socjalny          e-mail    ao@labowa.pl
 
 • Pomoc socjalna
 • Pomoc finansowa(zasiłki)
 • Pomoc rzeczowa
 • Dożywianie dzieci w szkole
 • Projekty operacyjne(kapitał ludzki)
 • Punkt informacji i wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie