Przejdź do stopki

DODATEK ENERGETYCZNY

Treść

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

Od 1 stycznia 2014 r. dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej / art. 3 pkt 13c ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984).

Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku (www.ure.gov.pl/).

Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:

 1. 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
 2. 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
 3. 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wynosi:

 1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,37 zł miesięcznie;
 2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,80 zł miesięcznie;
 3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,96 zł miesięcznie.

Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wypłacany w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wypłacany do dnia 30 stycznia danego roku:

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony wniosek o przyznanie dodatku energetycznego;
 2. umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny! Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni a w sprawach skomplikowanych do 60 dni