Przejdź do stopki

Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Maciejowej w Gminie Łabowa

Treść

 

Beneficjent:

Gmina Łabowa, 33-336 Łabowa 38

przystąpiła do realizacji projektu pn.

Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Maciejowej  w Gminie Łabowa

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,Osi Priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna,

Działanie: 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie: 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Celem ogólnym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, wynikającej z podniesienia standardu energetycznego pozwalająca na optymalizację kosztów eksploatacji budynków.

Efekty realizacji projektu to:

- oszczędność energii końcowej budynków użyteczności publicznej,

- dostosowanie budynków użyteczności publicznej do warunków technicznych WT 2021,

- redukcja kosztów zaopatrzenia budynków w paliwa i energię,

- wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym gminy,

- spadek emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych,

- podwyższenie standardu funkcjonowania instytucji użyteczności publicznej.

 

W ramach projektu zaplanowano:

  1. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem.
  2. Ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego płytami z wełny mineralnej.
  3. Wymiana 3 kotłów gazowych oraz grzejników żeliwnych wraz z montażem zaworów termostatycznych i podpionowych oraz montaż liczników ciepła
  4. Wymiana bufora cwu oraz montaż wodomierzy
  5. Wymiana stolarki okiennej na okna z wbudowanymi nawiewnikami.
  6. Modernizacja oświetlenia wbudowanego na energooszczędne oświetlenie LED
  7. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Zakres prac wynika z wykonanego audytu energetycznego budynku.  

 

Projekt realizowany w okresie 2019 - 2020

Wartość całkowita projektu: 1 141 339,24  PLN

Wysokość dofinansowania ze środków EFRR  -  659 340,95 PLN