Wybory sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Łabowa
Informacja o naborze wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Komunikat- ostrzeżenie o zanieczyszceniu powietrzaa
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na:" Materiały biurowe do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych"

OPS

Informacje o programie operacyjnym pomoc żywnościowa
Sprzedaż drewna w uroczysku Łabowiec