Przejdź do stopki

KARTA DUŻEJ RODZINY

Treść

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Każda rodzina z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu  może w swojej gminie złożyć wniosek o wydanie karty.

Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Pełną listę można znaleźć na stronie https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny. Wszystkie miejsca oferujące zniżki są opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Kto może otrzymać Kartę Dużych Rodzin?

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:

1) rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej - do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

2) rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,

3) dziecko - w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka (na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

 

 Od 01.01.2019 roku o przyznane Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosków.

 

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie Karty Dużej Rodziny (należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów).

1) Wniosek

Składając wniosek przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty Dużej Rodziny, w szczególności:

2) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. W przypadku, gdy w postanowieniu brak jest wskazania konkretnej rodziny, w której dziecko ma zostać umieszczone, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia z właściwego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wskazującego rodzinę, w której dziecko zostało umieszczone;

6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka)  - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, wydane przez właściwe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

7) w przypadku osób wnioskujących o wydanie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej konieczne jest ponadto dołączenie oświadczenia dot. informacji o osobach, które bedą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoim urządzeniu mobilnym.

Jakie uprawnienia daje karta?

Wykaz uprawnień  wynikający z posiadania Karty Dużej Rodziny oraz wykaz instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom są dostępne na witrynie internetowej www.rodzina.gov.pl. Rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny będą mogły liczyć np. na tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną.

Karta wydawana jest bezpłatnie! Wydanie duplikatu Karty podlegać będzie opłacie 9,56 zł.

  W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 roku złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie dodatkowej karty elektronicznej będzie bezpłatne. Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach, gdy od dnia 1 stycznia 2018 roku członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznaie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku należy załączyć dowód wpłaty wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 PLN z jedna kartę .

 

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabowej pokój nr. 2

DRUKI