Przejdź do stopki

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy łabowa

Treść

Zgłaszanie awarii:

Uszkodzenie komputera:

Firma SunTar

Tel. 18 547 10 80

Uszkodzenie internetu:

Firma Telbeskid

Tel. 18 547 b01 44

 

O projekcie

Warunkiem udziału w projekcie, obowiązkowym dla wszystkich gospodarstw domowych jest łączne spełnienie następujących kryteriów:

  1. posiadanie stałego miejsca zamieszkania oraz zameldowanie na terenie Gminy Łabowa, jak również obowiązek prowadzenia gospodarstwa domowego na terenie Gminy Łabowa,
  2. brak komputera,
  3. brak dostępu do sieci internet,
  4. zamieszkiwanie w miejscu będącym w zasięgu technicznych możliwości podłączenia Internetu.
  5. przynależność przynajmniej do jednej z niżej wymienionych grup:

·         Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej w którym prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje: Osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542 zł netto, Osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto,

·         Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych w którym prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się. Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, których miesięczny dochód netto nie przekracza 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

·         Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym. Dzieci do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością bez orzeczenia stopnia niepełnosprawności.

·         Rodziny zastępcze.

·         Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 844,45 zł).

·         Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (wskaźnik ten za rok 2013 wynosi 1299,07 zł

·         Rekrutacja

·         Wnioski należy składać od 21.07.2014 r. do 31.07.2014 r. osobiście w Biurze Projektu lub pocztą (na adres Biura projektu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Łabowa”, decyduje data wpływu do Biura Projektu). Wnioski które wpłyną po 31.07.2014 r. nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone, decyduje data wpływu poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku.

·         Pliki do pobrania

·         Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

·          

·         Kontakt

·         Biuro Projektu:

·         Urząd Gminy Łabowa

·         Kontakt:

·         tel. 18 414 19 30

·         mail: cyfrowa@labowa.pl

·        Konferencja rozpoczynająca projekt

·         W piątek 12 września miała miejsce konferencja rozpoczynająca projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Łabowa" w której uczestniczyli niemal wszyscy zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.

·         Zaproszonych uczestników przywitał Wójt Gminy Łabowa Marek Janczak, który nie krył zadowolenia z realizacji projektu. - Cieszę się, że nasza Gmina rozpoczyna realizację tak ważnego projektu. Jest on wielką szansą dla mieszkańców Gminy Łabowa. Obecny etap obejmuje udział 120 gospodarstw domowych i będzie realizowany do końca 2015 roku a następnie będzie pięcioletni okres trwałości projektu.·          

·         Następnie przedstawiciele biura projektu przedstawili szczegóły kolejnych działań w projekcie.  Zostały omówione obowiązku beneficjentów. A na zakończenie przedstawiciele biura projektu odpowiadali na pytania dotyczące udziału.