Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

 

 Informacje dotyczące załatwiania spraw w USC

Parter pokój numer 3      

 Stanisław Jurczak- Z-ca kierownika     Tel. 18 414 19 38       e-mail   js@labowa.pl

             Urząd Stanu Cywilnego

 • Zgłoszenie urodzenia dziecka
 • Zawarcie związku małżeńskiego-cywilnego
 • Zawarcie związku małżeńskiego konkordatowego
 • Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 • Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego
 • Zmiana imienia lub nazwiska
 • Uznanie ojcostwa
 • Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 • Oświadczenie o nadanie dziecku nazwiska w trybie art.90 K.R.O
 • Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, jakie nosiła przed zawarciem związku małżeńskiego
 • Odtworzenie aktu stanu cywilnego
 • Organizowanie jubileuszy 50-lecia małżeństwa
 • Zgłoszenie zgonu
 • Działalność gospodarcza
 • Geodezja w zakresie podziału nieruchomości, rozgraniczeń i nadawanie numerów nieruchomości

 Druki do pobrania:

 wpis do ewidencji działalności gospodarczej :

   Parter pokój numer 4           

   Danuta Stawiarska- Inspektor      Tel. 18 414 19 48       e-mail  sd@labowa.pl

         ♦   Ewidencja ludności

          Dowody Osobiste

 • Wydawanie dowodów osobistych
 • Udostępnienie danych osobowych z ewidencji wydanych lub utraconych dowodów osobistych
 • Wydawanie zaświadczeń na podstawie utraty dowodów osobistych

           Zezwolenie na alkohol

 • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych