Przejdź do stopki

Referat Komunalny

Treść

 I pietro pokój numer 18

Grażyna Sekuła- kierownik             
Tel. 18 414 24 58      
e-mail  gs@labowa.pl 

- Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalniach ścieków i transport nieczystości ciekłych.
- Sprzedaż gruntów,
- Użytkowanie wieczyste,
- Sprawy rolneZatwierdzanie ugód w zakresie prawa wodnego
- Rozstrzyganie sporów w sprawie zmiany stanu na gruncie

Druki do pobrania:

Wniosek o rozstrzygnięcie sporu
Wniosek o zatwierdzenie ugody
Wniosek na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalniach ścieków.Joanna Kłębczyk - podinspektor     
Tel. 18 414 24 59          
e-mail  jklebczyk@labowa.pl

- Kanalizacja i wodociągi

Procedura postępowania dla odbiorców  w sprawie przyłącza do sieci kanalizacyjnej

1 Inwestor składa od Urzędu Gminy Łabowa jako właściciela sieci kanalizacyjnej, pisemny wniosek (wzór dostępny na stronie internetowej UG) o wydanie „ Warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej ‘’, określających możliwości techniczne i warunki przyłączenia do w/w sieci. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością oraz kopię aktualnej mapki zasadniczej.
2 Po otrzymaniu Warunków Technicznych , Inwestor zleca wykonanie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane (uprawnienia do projektowania sieci i instalacji wodnych i kanalizacyjnych) projektu technicznego przyłącza, z uwzględnieniem wymagań zawartych w wydanych Warunkach Technicznych.
3 Inwestor składa do uzgodnienia przez Inspektora Urzędu Gminy Łabowa wykonanego Projektu technicznego przyłącza w 3 egzemplarzach . Jeden egzemplarz pozostaje w dokumentacji Urzędu Gminy Łabowa.
4 Wykonawca przyłącza przystępuje do jego wykonania w uzgodnionym z Inspektorem do spraw sieci wodno-kanalizacyjnej UG terminie, zgodnie z opracowanym i uzgodnionym projektem technicznym. Wykonawca przed zasypaniem wykonanego przyłącza wod-kan zgłasza w Urzędzie Gminy do odbioru próbę szczelności przyłącza oraz przegląd techniczny kanalizacji sanitarnej.
5 Inspektor UG sporządza protokół odbioru technicznego oraz protokół z wykonanych prób szczelności przyłącza kanalizacyjnego.
6 Uprawniony pracownik UG Łabowa plombuje wodomierz zamontowany przez uprawnione osoby oraz spisuje stan licznika.
7 Na zlecenie  Inwestora uprawniony geodeta dokonuje geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego przyłącza do sieci kanalizacyjnej.
8 Inwestor składa do Urzędu Gminy Łabowa wniosek o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków (wzór dostępny na stronie internetowej UG) wraz z wymaganymi dokumentami tj.
- kserokopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania nieruchomością,
- protokołów z technicznego odbioru przyłącza kanalizacyjnego oraz protokołu z prób szczelności,
- mapki powykonawczej z dokonanego przyłącza
Osoby do kontaktu:
Joanna Kłębczyk – 18 414 24 59

Druki do pobrania:

Wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej   
Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o zawarcie umowyna dostawę wody/ odbiór ścieków

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabowa na okres 3 lat

Treść decyzji 26.04.2018

Treść aktualnej decyzji 07.09.2021

Tabela taryf 2021


Marta Smyda - inspektor    
Tel. 18 414 24 59          
e-mail   sm@labowa.pl

- Zezwolenia na ścięcie drzew i krzewów

Druki do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew / drzewa
Zgłoszenie usunięcia drzew i krzewów stanowiących wywroty lub złomy
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Wniosek o dopłaty paliwowe

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego


Gabriela Zielińska - podinspektor  
Tel. 18 414 24 60          
e-mail  gz@labowa.pl

- Opłata śmieciowa