Przejdź do stopki

Odpady komunalne

Treść

Regulamin PSZOK

Urząd Gminy Łabowa informuje, że w dniach 22 – 23 kwietnia 2024  roku  na terenie Gminy Łabowa według wyznaczonych tras odbioru odbędzie się mobilna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prosimy, aby odpady te były wystawione wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Łabowa dzień przed lub w dniu zbiórki do godziny 8:00 rano.

TRASA I – 22 kwietnia 2024 roku

 • MACIEJOWA
 • SKŁADZISTE
 • FELECZYN
 • CZACZÓW
 • BARNOWIEC
 • ŁABOWA
 • ŁABOWIEC
 • UHRYŃ

TRASA II – 23 kwietnia 2024 roku

 • KOTÓW
 • KAMIANNA
 • NOWA WIEŚ
 • ŁOSIE
 • KRZYŻÓWKA
 • ROZTOKA WIELKA

 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpady odbierane są z nieruchomości. Uprasza się o niewystawianie worków i koszy wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Worki na odpady komunalne pozostawione zostaną w miejscu wystawienia worków do odbioru. 

Kody na śmieci do odbioru w urzędzie gminy w pokoju nr 18

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w oczyszczalni ścieków w Maciejowej czynny w każdą środę w godzinach od 11:00 do 17:00

Terminy uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 rok:
15 marzec 2024 r., 15 maj 2024 r., 15 wrzesień 2024 r., 15 listopada 2024 r.

 

Opłaty należy wpłacać bez wezwania w kasie urzędu lub na przydzielone każdemu płatnikowi indywidualne konto.

 

W roku 2024 właściciel nieruchomości zamieszkałej ponosi opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

1. W przypadku zadeklarowanego sposobu jako selektywny – stawka wynosi 30 zł od 1 osoby za miesiąc. W razie posiadania kompostownika zwolnienie w wysokości 5 zł

2. W przypadku stwierdzenia braku segregacji – stawka wynosi 120 zł od 1 osoby za miesiąc


Uchwała Nr XLVII/316/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 października 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/104/2019r. Rady Gminy Łabowa z dnia 02 grudnia 2019r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łabowa i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR LI/368/2022 RADA GMINY ŁABOWA z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe na terenie Gminy Łabowa.

UCHWAŁA NR LXIV/436/2022 RADY GMINY ŁABOWA z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR LXIV/439/2022 RADY GMINY ŁABOWA z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabowa.

UCHWAŁA NR LXXXIV/578/2023 RADY GMINY ŁABOWA z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

LOKALNA PLATFORMA NA RZECZ ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW (ZPO)
Firmy odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Łabowa
Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łabowa

Przypominamy właścicielom, posiadaczom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom gruntów z terenu gminy Łabowa o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach. Zachwaszczone grunty i niewykoszone trawy stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe wobec najbliżej położonych gospodarstwach rolnych i lasów. Nie wykoszone trawy w pobliżu ciągów komunikacyjnych zmniejszają widoczność i bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszych, wpływają również negatywnie na wizerunek krajobrazu miejscowości. Wykaszanie traw oraz likwidacja chwastów powinna być przeprowadzana systematycznie przez cały rok od wiosny do jesieni.
Obowiązek wykaszania traw i zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995r. O ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. dz. U. Z 2015 r. Poz. 909 z późn. Zm) oraz z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łabowa.
Dlatego w trosce o estetyczny wygląd naszej gminy, środowisko rolnicze oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe, prosimy o bieżące wykaszanie traw i chwastów.

Punkty zbierania odpadów typu -folie, sznurki ,opony z gospodarstw rolnych za odpłatą odbierane są przez

PMP STYLE Sp . z o .o .
33-300 Nowy Sącz

ul. Naściszowa 60


Odbieranie odpadów komunalnych (segregowanych oraz niesegregowanych) od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łabowa oraz ich zagospodarowanie wykonywane jest przez Firmę Handlowo-Usługową „Pałka” Seweryn Pałka, 33-314 Łososina Dolna 37


Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Łabowa  dokonywane jest przez firmę KOS sp. z o.o., ul. Wodna 4, 30-556 Kraków na podstawie zawartego porozumienia.


POZIOMY RECYKLINGU

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł:

W roku 2016 – 0%
W roku 2015 – 0%
W roku 2014 – 0%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł:

W roku 2016 – 100%
W roku 2015 – 100%
W roku 2014 -  69%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł:

W roku 2016 – 100%
W roku 2015 – 100%

Pliki