Przejdź do stopki

Odpady komunalne

Treść

Regulamin PSZOK

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpady odbierane są z nieruchomości. Uprasza się o niewystawianie worków i koszy wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Worki na odpady komunalne pozostawione zostaną w miejscu wystawienia worków do odbioru. 

Kody na śmieci do odbioru w urzędzie gminy w pokoju nr 18

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w oczyszczalni ścieków w Maciejowej czynny w każdą środę w godzinach od 11:00 do 17:00

Terminy uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 rok:
15 marzec 2024 r., 15 maj 2024 r., 15 wrzesień 2024 r., 15 listopada 2024 r.

 

Opłaty należy wpłacać bez wezwania w kasie urzędu lub na przydzielone każdemu płatnikowi indywidualne konto.

 

W roku 2024 właściciel nieruchomości zamieszkałej ponosi opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

1. W przypadku zadeklarowanego sposobu jako selektywny – stawka wynosi 30 zł od 1 osoby za miesiąc. W razie posiadania kompostownika zwolnienie w wysokości 5 zł

2. W przypadku stwierdzenia braku segregacji – stawka wynosi 120 zł od 1 osoby za miesiąc


Uchwała Nr XLVII/316/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 października 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/104/2019r. Rady Gminy Łabowa z dnia 02 grudnia 2019r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łabowa i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR LI/368/2022 RADA GMINY ŁABOWA z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe na terenie Gminy Łabowa.

UCHWAŁA NR LXIV/436/2022 RADY GMINY ŁABOWA z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR LXIV/439/2022 RADY GMINY ŁABOWA z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabowa.

UCHWAŁA NR LXXXIV/578/2023 RADY GMINY ŁABOWA z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

LOKALNA PLATFORMA NA RZECZ ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW (ZPO)
Firmy odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Łabowa
Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łabowa

Przypominamy właścicielom, posiadaczom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom gruntów z terenu gminy Łabowa o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach. Zachwaszczone grunty i niewykoszone trawy stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe wobec najbliżej położonych gospodarstwach rolnych i lasów. Nie wykoszone trawy w pobliżu ciągów komunikacyjnych zmniejszają widoczność i bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszych, wpływają również negatywnie na wizerunek krajobrazu miejscowości. Wykaszanie traw oraz likwidacja chwastów powinna być przeprowadzana systematycznie przez cały rok od wiosny do jesieni.
Obowiązek wykaszania traw i zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995r. O ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. dz. U. Z 2015 r. Poz. 909 z późn. Zm) oraz z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łabowa.
Dlatego w trosce o estetyczny wygląd naszej gminy, środowisko rolnicze oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe, prosimy o bieżące wykaszanie traw i chwastów.

Punkty zbierania odpadów typu -folie, sznurki ,opony z gospodarstw rolnych za odpłatą odbierane są przez

PMP STYLE Sp . z o .o .
33-300 Nowy Sącz

ul. Naściszowa 60


Odbieranie odpadów komunalnych (segregowanych oraz niesegregowanych) od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łabowa oraz ich zagospodarowanie wykonywane jest przez Firmę Handlowo-Usługową „Pałka” Seweryn Pałka, 33-314 Łososina Dolna 37


Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Łabowa  dokonywane jest przez firmę KOS sp. z o.o., ul. Wodna 4, 30-556 Kraków na podstawie zawartego porozumienia.


POZIOMY RECYKLINGU

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł:

W roku 2016 – 0%
W roku 2015 – 0%
W roku 2014 – 0%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł:

W roku 2016 – 100%
W roku 2015 – 100%
W roku 2014 -  69%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł:

W roku 2016 – 100%
W roku 2015 – 100%


Informacja o osiągniętych wymaganych poziomach recyklingu za 2017 rok

Informacja o osiągniętych wymaganych poziomach recyklingu za 2016 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy ŁABOWA za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy ŁABOWA za rok 2017 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łabowa za rok 2018

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łabowa za rok 2019

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łabowa za rok 2020

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łabowa za rok 2021

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łabowa za rok 2022

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łabowa za rok 2023

 

Pliki