Odpady komunalne

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpady odbierane są z nieruchomości. Uprasza się o niewystawianie worków i koszy wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Worki na odpady komunalne pozostawione zostaną w miejscu wystawienia worków do odbioru. 
Kody na śmieci do odbioru w urzędzie gminy w pokoju nr 18
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w oczyszczalni ścieków w Maciejowej czynny w każdą środę w godzinach od 11:00 do 17:00
Terminy uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok:
15 marzec 2022, 15 maj 2022, 15 wrzesien 2022, 15 listopad 2022.

 

NALEŻY WPŁACAĆ BEZ WEZWANIA W KASIE URZĘDU LUB NA KONTO URZĘDU:
10 8811 0006 0000 0310 0101 0277

W roku 2022 właściciel nieruchomości zamieszkałej ponosi opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:
1. W przypadku zadeklarowanego sposobu jako selektywny – stawka wynosi 21 zł od 1 osoby za miesiąc. W razie posiadania kompostownika zwolnienie w wysokości 4 zł
2. W przypadku stwierdzenia braku segregacji – stawka wynosi 84 zł od 1 osoby za miesiąc

INFORMATOR DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁABOWA
Uchwała Nr XLVII/316/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 października 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/104/2019r. Rady Gminy Łabowa z dnia 02 grudnia 2019r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łabowa i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XVII/105/2019 z dnia 02.12.2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łabowa.
Uchwała nr XVIII/123/2019 z dnia 30.12.2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej wielkości.
Uchwała Nr XXXIV/224/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Firmy odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Łabowa
Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łabowa

Przypominamy właścicielom, posiadaczom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom gruntów z terenu gminy Łabowa o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach. Zachwaszczone grunty i niewykoszone trawy stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe wobec najbliżej położonych gospodarstwach rolnych i lasów. Nie wykoszone trawy w pobliżu ciągów komunikacyjnych zmniejszają widoczność i bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszych, wpływają również negatywnie na wizerunek krajobrazu miejscowości. Wykaszanie traw oraz likwidacja chwastów powinna być przeprowadzana systematycznie przez cały rok od wiosny do jesieni.
Obowiązek wykaszania traw i zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995r. O ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. dz. U. Z 2015 r. Poz. 909 z późn. Zm) oraz z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łabowa.
Dlatego w trosce o estetyczny wygląd naszej gminy, środowisko rolnicze oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe, prosimy o bieżące wykaszanie traw i chwastów.
Punkty zbierania odpadów typu -folie, sznurki ,opony z gospodarstw rolnych za odpłatą odbierane są przez
PMP STYLE Sp . z o .o .
33-300 Nowy Sącz

ul. Naściszowa 60
Odbieranie odpadów komunalnych (segregowanych oraz niesegregowanych) od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łabowa oraz ich zagospodarowanie wykonywane jest przez Firmę Handlowo-Usługową „Pałka” Seweryn Pałka, 33-314 Łososina Dolna 37
Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Łabowa  dokonywane jest przez firmę KOS sp. z o.o., ul. Wodna 4, 30-556 Kraków na podstawie zawartego porozumienia.

POZIOMY RECYKLINGU
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł:
W roku 2016 – 0%
W roku 2015 – 0%
W roku 2014 – 0%
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł:
W roku 2016 – 100%
W roku 2015 – 100%
W roku 2014 -  69%
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł:
W roku 2016 – 100%
W roku 2015 – 100%