Odpady komunalne

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpady odbierane są z nieruchomości. Uprasza się o niewystawianie worków i koszy wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Worki na odpady komunalne pozostawione zostaną w miejscu wystawienia worków do odbioru. 
Kody na śmieci do odbioru w urzędzie gminy w pokoju nr 17
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w oczyszczalni ścieków w Maciejowej czynny w każdą środę w godzinach od 11:00 do 17:00
Terminy uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 rok:
15 marzec 2020, 15 maj 2020, 15 wrzesień 2020, 15 listopad 2020
 
NALEŻY WPŁACAĆ BEZ WEZWANIA W KASIE URZĘDU LUB NA KONTO URZĘDU:
10 8811 0006 0000 0310 0101 0277

W roku 2020 właściciel nieruchomości zamieszkałej ponosi opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:
1. W przypadku zadeklarowanego sposobu jako selektywny – stawka wynosi 18 zł od 1 osoby za miesiąc. W razie posiadania kompostownika zwolnienie w wysokości 4 zł
2. W przypadku stwierdzenia braku segregacji – stawka wynosi 72 zł od 1 osoby za miesiąc
Przypominamy właścicielom, posiadaczom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom gruntów z terenu gminy Łabowa o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach. Zachwaszczone grunty i niewykoszone trawy stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe wobec najbliżej położonych gospodarstwach rolnych i lasów. Nie wykoszone trawy w pobliżu ciągów komunikacyjnych zmniejszają widoczność i bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszych, wpływają również negatywnie na wizerunek krajobrazu miejscowości. Wykaszanie traw oraz likwidacja chwastów powinna być przeprowadzana systematycznie przez cały rok od wiosny do jesieni.
Obowiązek wykaszania traw i zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995r. O ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. dz. U. Z 2015 r. Poz. 909 z późn. Zm) oraz z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łabowa.
Dlatego w trosce o estetyczny wygląd naszej gminy, środowisko rolnicze oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe, prosimy o bieżące wykaszanie traw i chwastów.
Punkty zbierania odpadów typu -folie, sznurki ,opony z gospodarstw rolnych za odpłatą odbierane są przez
PMP STYLE Sp . z o .o .
33-300 Nowy Sącz

ul. Naściszowa 60