Odpady komunalne

Regulamin PSZOK

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabowa

ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ODPADY ODBIERANE SĄ Z NIERUCHOMOŚCI. UPRASZA SIĘ O NIEWYSTAWIANIE WORKÓW I KOSZY WZDŁUŻ CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH. WORKI NA ODPADY KOMUNALNE POZOSTAWIONE ZOSTANĄ W MIEJSCU WYSTAWIENIA WORKÓW DO ODBIORU. 

KODY NA ŚMIECI DO ODBIORU W URZĘDZIE GMINY W POKOJU NR. 19

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MACIEJOWEJ CZYNNY W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH OD 11:00 DO 17:00

TERMINY UISZCZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2019 ROK:
15 MARZEC 2019, 15 MAJ 2019, 15 WRZESIEŃ 2019, 15 LISTOPAD 2019

NALEŻY WPŁACAĆ BEZ WEZWANIA W KASIE URZĘDU LUB NA KONTO URZĘDU:
10 8811 0006 0000 0310 0101 0277

W roku 2019 właściciel nieruchomości zamieszkałej ponosi opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

1. W przypadku zadeklarowanego sposobu jako selektywny – stawka wynosi 9 zł od 1 osoby za miesiąc

2. W przypadku zadeklarowanego sposobu jako nieselektywny – stawka wynosi 18 zł od 1 osoby za miesiąc

 

Ulotka informacyjna dotycząca segregacji śmieci na 2019 rok

Harmonogram odbioru odpadów  na terenie Gminy Łabowa w 2019 roku
Informacja o osiągniętych wymaganych poziomach recyklingu za 2017 rok

 

Informacja o osiągniętych wymaganych poziomach recyklingu za 2016 rok

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy ŁABOWA za rok 2016

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy ŁABOWA za rok 2017 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łabowa za rok 2018

Miejsce zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łabowa 

 

Firmy odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Łabowa 

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łabowa

 

 

PRZYPOMINAMY WŁAŚCICIELOM, POSIADACZOM, ZARZĄDCOM, UŻYTKOWNIKOM WIECZYSTYM ORAZ DZIERŻAWCOM GRUNTÓW Z TERENU GMINY ŁABOWA O OBOWIĄZKU WYKASZANIA TRAW I NISZCZENIA CHWASTÓW NA SWOICH NIERUCHOMOŚCIACH. ZACHWASZCZONE GRUNTY I NIEWYKOSZONE TRAWY STANOWIĄ ZAGROŻENIE DLA UPRAW ROLNICZYCH, OGRODNICZYCH ORAZ STWARZAJĄ NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE WOBEC NAJBLIŻEJ POŁOŻONYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH I LASÓW. NIE WYKOSZONE TRAWY W POBLIŻU CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ZMNIEJSZAJĄ WIDOCZNOŚĆ I BEZPOŚREDNIO WPŁYWAJĄ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I PIESZYCH, WPŁYWAJĄ RÓWNIEŻ NEGATYWNIE NA WIZERUNEK KRAJOBRAZU MIEJSCOWOŚCI. WYKASZANIE TRAW ORAZ LIKWIDACJA CHWASTÓW POWINNA BYĆ PRZEPROWADZANA SYSTEMATYCZNIE PRZEZ CAŁY ROK OD WIOSNY DO JESIENI.
OBOWIĄZEK WYKASZANIA TRAW I ZWALCZANIA CHWASTÓW ORAZ JEGO EGZEKWOWANIE WYNIKA Z USTAWY Z DNIA 3 LUTEGO 1995R. O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH (T.J. DZ. U. Z 2015 R. POZ. 909 Z PÓŹN. ZM) ORAZ Z REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁABOWA.
DLATEGO W TROSCE O ESTETYCZNY WYGLĄD NASZEJ GMINY, ŚRODOWISKO ROLNICZE ORAZ BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE, PROSIMY O BIEŻĄCE WYKASZANIE TRAW I CHWASTÓW.

Punkty zbierania odpadów typu -folie, sznurki ,opony z gospodarstw rolnych za odpłatą odbierane są przez

PMP STYLE Sp . z o .o .
33-300 Nowy Sącz

ul. Naściszowa 60