Przejdź do stopki

Referat Finansowy

Treść

I piętro pokój nr 12                                         tel. 18 414 24 67

Lucyna Fiut – Skarbnik Gminy                                                   email: skarbnik@labowa.pl

 

I piętro pokój nr 12                                         tel. 18 414 24 70

Karolina Winkler-Przewoźnik – Główny Księgowy                   email: kwinkler@labowa.pl

Bożena Iwańska – Inspektor                                                       email: biwanska@labowa.pl

 

I piętro pokój nr 11                                          tel. 18 414 24 61

Irena Szkaradek – Inspektor                                                        email: iszkaradek@labowa.pl

Magdalena Sarata – Inspektor                                                     email: msarata@labowa.pl

- Opłata skarbowa: 21,00 zł

  • Podatek od środków transportowych:

- Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)

- Załącznik do deklaracji DT-1

 

I piętro pokój nr 17                                           tel. 18 414 24 68

Katarzyna Stach – Pomoc Administracyjna                              email: kstach@labowa.pl

Ewelina Damasiewicz – Młodszy Referent                                email: edamasiewicz@labowa.pl  

Formularze do druku - podatki i opłaty lokalne (obowiązujące od 01 lipca 2019 roku)

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

  • osoby fizyczne

- Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)

- Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1)

- Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)

- Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (ZIN-3)
 

  • osoby prawne

- Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

- Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)

- Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)
 

PODATEK ROLNY

  • osoby fizyczne

- Informacja o gruntach (IR-1)

- Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)

- Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)

- Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3)
 

  • osoby prawne

- Deklaracja na podatek rolny (DR-1)

- Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)

- Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2)
 

PODATEK LEŚNY

  • osoby fizyczne

- Informacja o lasach (IL-1)

- Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1)

- Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)

- Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3)
 

  • osoby prawne

- Deklaracja na podatek leśny (DL-1)

- Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1)

- Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2)
 

Formularze do druku - podatki i opłaty lokalne

- Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.

Druki do pobrania:

  • osoby fizyczne

- Informacja w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego

  • osoby prawne

- Deklaracja na podatek od nieruchomości

- Deklaracja na podatek rolny

- Deklaracja na podatek leśny

 

Opłata od posiadania psów:

Urząd Gminy Łabowa przypomina właścicielom psów, że na podstawie uchwały  nr XLVI/332/14 Rady Gminy Łabowa w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów z dnia 06 listopada 2014 r. na terenie Gminy Łabowa obowiązuje opłata od posiadania psa w wysokości 20 zł rocznie z wyjątkiem:

- osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej,  oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa,

- osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa,

- podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Opłatę w wysokości 20 zł ponosi się od każdego posiadanego psa.

Opłatę należy uiścić bez wezwania w terminie do 15 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku po tej dacie w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy Łabowa lub na konto UG Łabowa – Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu: 73 8811 0006 0000 0310 0101 0307