Referat Finansowy

I piętro pokój numer 11
 Lucyna Fiut- skarbnik gminny       lf@labowa.pl
I piętro pokój numer 12
   Halina Kościsz- inspektor                          Tel. 18 414 24 70       hk@labowa.pl
   Bożena Iwańska-inspektor                       Tel. 18 414 24 70       bi@labowa.pl

I piętro pokój numer 17
 
Irena Szkaradek      Tel. 18 414 24 68 iszkaradek@labowa.pl
 
  •       Sprawy płacowe Urzędu,
Karolina Winkler - Przewoźnik - Podinspektor  Tel. 18 414 24 69   e-mail: kw@labowa.pl
 
Magdalena Sarata - Podinspektor  Tel. 18 414 24 68       e-mail: ms@labowa.pl 
  •       Podatek od środków transportu,
  •       Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach.
Druki do pobrania:
->      Deklaracja na podatek od środków transportowych
-PDF                            DT-1    ,   DT-1/A
 
 
Iwona Kowalska- podinspektor       Tel. 18 414 24 68                e-mail    ik@labowa.pl
  •       Zaświadczenie o stanie majątkowym,
  •       Zaświadczenie o dochodzie z gospodarstwa rolnego,
  •       Podatek rolny, leśny, od nieruchomości i od posiadanych psów.
Od 1 lipca - nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych
Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) od 1 lipca 2019 roku mają zastosowanie nowe formularze do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 roku.
Ustawa ta zastępuje – przewidziane obecnie dla rad gmin – upoważnienie do określania wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
Nowe formularze składane w wersji papierowej lub elektronicznej mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 roku.
Z dniem 1 lipca 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019r., poz. 1104), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019r., poz. 1105) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019r., poz. 1126). Zostały w nich określone następujące wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny:
Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.
     Druki do pobrania:
                -  Osoby prawne:
 
 -  Osoby fizyczne

Od 1 lipca 2019 r. wprowadzona została również możliwość  składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości. Wybór formy (papierowa, czy elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników. Minister Finansów wydał w tej sprawie następujące rozporządzenia:  
    Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r., poz.1153),
    Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r., poz.1154),
    Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r., poz.1185).
Rozporządzenia te określają sposób przesyłania informacji oraz deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone informacje oraz deklaracje.
Zgodnie z ww. Rozporządzeniami informacje i deklaracje podatkowe mogą być przesyłane z wykorzystaniem: elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub innego systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.
Informacje i deklaracje mogą być opatrywane:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
- podpisem osobistym;
- podpisem zaufanym.

Urząd Gminy Łabowa przypomina właścicielom psów, że na podstawie uchwały  nr XLVI/332/14 Rady Gminy Łabowa w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów z dnia 06 listopada 2014 r. na terenie Gminy Łabowa obowiązuje opłata od posiadania psa w wysokości 20 zł rocznie z wyjątkiem:

- osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej, oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa,

- osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa,

- podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Opłatę w wysokości 20 zł ponosi się od każdego posiadanego psa.

Opłatę należy uiścić bez wezwania w terminie do 15 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku po tej dacie w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy Łabowa lub na konto UG Łabowa – Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu: 33 8811 0006 0032 0310 0101 0203.