Przejdź do stopki

Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP II w miejscowości Maciejowa, Składziste

Treść

 

Beneficjent:
Gmina Łabowa, 33-336 Łabowa 38
przystąpiła do realizacji projektu pn.
Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP II w miejscowości  Maciejowa, Składziste
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej 5 Ochrona środowiska, Działanie: 5.3 Ochrona zasobów wodnych
Poddziałanie: 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Głównym celem projektu jest rozbudowa infrastruktury komunalnej zapewniającej odprowadzanie i efektywne oczyszczanie ścieków.
Efektem realizacji projektu jest podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łabowa, zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych, wzrost dostępności usług publicznych z zakresu odbioru ścieków oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy.

W ramach projektu zaplanowano:
•    budowę sieci kanalizacji sanitarnej  wraz z  przepompowniami sieciowymi dla miejscowości Maciejowa i Składziste o łącznej długości ok. 11 km,
•    przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Maciejowa do wydajności 500 m3/dobę w oparciu o najnowszą technologię oczyszczania ścieków – technologię MBR,
•     montaż instalacji fotowoltaicznej jako źródło energii na potrzeby własne oczyszczalni.

Projekt będzie realizowany w okresie od 08.11.2017r. do 25.09.2020r.
Wartość całkowita projektu: 5 293 952,43 PLN
Wysokość dofinansowania ze środków EFRR  -  3 405 972,36 PLN

Umowa o dofinansowanie nr RPMP.05.03.02-12-0023/17-00-XVII/375/FE/17 została podpisana w dniu 8 listopada 2017r.
http://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/wiadomosci/unijne-wsparcie-dla-turystyki-kultury-i-ochrony-srodowiska-w-subregionie-sadeckim

Wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane
w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i rozbudowy oczyszczalni ścieków wartość najkorzystniejszej oferty przewyższała wartość zadania we wniosku o dofinansowanie.
Gmina nie posiadała w budżecie środków na sfinansowanie różnicy do wysokości najkorzystniejszej oferty.
Z uwagi na powyższe Gmina zrezygnowała z realizacji projektu.