Przejdź do stopki

Informacja o zakwalifikowaniu do przyznania refundacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łabowa

Informacja o zakwalifikowaniu do przyznania refundacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łabowa

Treść

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łabowa nr XXXII/195/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie budowy i refundacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łabowa, Wójt Gminy Łabowa informuje o możliwości składania wniosków
o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łabowa. Formularze dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce “Informator” , “Gospodarka ściekowa” oraz w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 18.
O kolejności udzielania dofinansowania decyduje data i godzina wpływu kompletnych wniosków spełniających kryteria do przyznania dotacji, które będą przyznawane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok sprawozdawczy 2023.

 

Dotacja może być przyznana dla obiektów położonych na obszarach dotychczas nieskanalizowanych, zlokalizowanych na terenie gminy Łabowa. Dopuszcza się przyznanie dotacji na budowę oczyszczalni w obszarze aglomeracji, gdy podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Łabowa oraz pod numerem telefonu 18 414 24 59.