WFOS

 W dniu 11 lipca 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Łabowa na realizację zadania pn.
„Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP I  w miejscowości Łabowa (część),Nowa Wieś i Roztoka Wielka (część)  ”
 Celem realizowanego zadania jest ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łabowa, obejmującej miejscowości: Łabowa (część), Nowa Wieś oraz Roztoka Wielka (część).  Inwestycja bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości wód płynących oraz gruntowych, w szczególności rzeki Kamienica Nawojowska, przyczyni się również do poprawy warunków bytowych mieszkańców  i zwiększeniu atrakcyjności turystycznej gminy.

Efekty ekologiczne i rzeczowe:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 23051,6 mb.
2. Likwidacja istniejących przydomowych zbiorników na ścieki i podłączenie do sieci kanalizacyjnej 90 gospodarstw domowych.
3. Skierowanie na oczyszczalnię w m. Maciejowa ścieków bytowo-gospodarczych z podłączonych do wybudowanej kanalizacji budynków w ilości 19710 m3/rocznie.
Termin realizacji robót budowlanych  w ramach zadania od 12 marca 2018r. do 15.10.2019r.