Przejdź do stopki

WFOS

Treść

 W dniu 11 lipca 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Łabowa na realizację zadania pn.
„Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP I  w miejscowości Łabowa (część),Nowa Wieś i Roztoka Wielka (część)  ”
 Celem realizowanego zadania jest ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łabowa, obejmującej miejscowości: Łabowa (część), Nowa Wieś oraz Roztoka Wielka (część).  Inwestycja bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości wód płynących oraz gruntowych, w szczególności rzeki Kamienica Nawojowska, przyczyni się również do poprawy warunków bytowych mieszkańców  i zwiększeniu atrakcyjności turystycznej gminy.

Efekty ekologiczne i rzeczowe:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 23051,6 mb.
2. Likwidacja istniejących przydomowych zbiorników na ścieki i podłączenie do sieci kanalizacyjnej 90 gospodarstw domowych.
3. Skierowanie na oczyszczalnię w m. Maciejowa ścieków bytowo-gospodarczych z podłączonych do wybudowanej kanalizacji budynków w ilości 19710 m3/rocznie.
Termin realizacji robót budowlanych  w ramach zadania od 12 marca 2018r. do 15.10.2019r.

Zakończono realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami sieciowymi dla miejscowości Łabowa (część),  Nowa Wieś, Roztoka Wielka (część). Realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskanemu przez gminę dofinansowaniu w wysokości 3 023 938,35  zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  oraz zaciągniętej pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie.
 W ramach zadania wykonano:
- sieć kanalizacyjną o długości 23,07 km,
- 9 przepompowni sieciowych wraz z zasilaniem elektrycznym.
- 11 przekroczeń drogi krajowej DK 75
Zatem został zrealizowany wskaźnik produktu wskazany w projekcie.
Efektem zrealizowanego projektu jest:
- zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych,
- wzrost dostępności usług publicznych z zakresu odbioru ścieków
- poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy.
Efektem ekologicznym – w wyniku realizacji projektu – będą przyłącza nowych odbiorców do sieci. Dlatego, od nowego roku, mieszkańcy Nowej Wsi będą sukcesywnie przyłączać się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.
Objęcie siecią kanalizacyjną obszarów obecnie nie skanalizowanych przyczyni się do polepszenia warunków sanitarnych wsi, podniesienia standardu życia mieszkańców, ochrony środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych.