Przejdź do stopki

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Treść

Informujemy, że zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków na wniosku dostępnym poniżej w załączniku. Wniosek można również pobrać w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju nr 18, w godzinach pracy urzędu.

Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków,

- kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (oryginał do wglądu),

- kopia zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał do wglądu), wraz z oświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu przez organ,

- kopia certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał do wglądu),

 

- dokumentacja techniczna opisująca zasady funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł lub w przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

  • Opłaty skarbowe:

opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia - 120 zł*,

opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł (w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika).

*Zwolnienie z opłaty skarbowej:

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej, zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Wykonanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

 

Pouczenie dla użytkownika instalacji:

-   Zgodnie z art. 152 ust. 4 Prawo Ochrony Środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić,  jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Sprzeciw, o którym mowa jest wnoszony w przypadku:

1) gdy instalacja objęta zgłoszeniem powodowałaby przekroczenia standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska;

2) gdy instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

-     Eksploatujący oczyszczalnie jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.

-  Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.