Przejdź do stopki

Komunikat dotyczący utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabowa

Komunikat dotyczący utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabowa

Treść

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Łabowa informuje mieszkańców Gminy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabowa, przyjętym Uchwałą nr LXIV/436/2022 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 listopada 2022 roku, właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do:

  • gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych i osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz pozbywania się ich
    w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy i przepisami odrębnymi.

 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się urządzeń gromadzących nieczystości ciekłe, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał w przypadku posiadania zbiornika bezodpływowego oraz nie rzadziej niż raz na rok w sytuacji gromadzenia nieczystości w osadniku w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Każdy właściciel powinien posiadać podpisaną umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Łabowa. Za wykonaną usługę właściciel nieruchomości otrzymuje potwierdzenie uiszczenia opłat.

Jak wynika z powyższych przepisów, w trakcie kontroli prowadzonych przez pracowników urzędu, właściciel zobowiązany jest udokumentować wykonanie w/w obowiązku przez okazanie umowy oraz dowodów płacenia za usługi. Oznacza to, że musi przechowywać umowę i dowody płacenia za wywóz nieczystości ciekłych. Ilość nieczystości ciekłych
w poszczególnych budynkach ustalane są na podstawie ilości zużytej wody. W przypadku braku wodomierza głównego ilość pobranej wody ustalana jest zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.

Za brak umowy oraz brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych, na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właścicielowi przysługuje kara grzywny.

 

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości płynnych z terenu Gminy Łabowa: