Przejdź do stopki

Raport o stanie Gminy Łabowa

Treść

Przedkładam Państwu „Raporty o stanie Gminy Łabowa , które przygotowane został zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W myśl zapisów tej ustawy Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy „Raport o stanie gminy”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii realizowanej przez Gminę i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.

Wójt Gminy Łabowa

(-) Marta Słaby


Raport o stanie Gminy Łabowa za 2023 rok

Raport o stanie Gminy Łabowa za 2022 rok

Raport o stanie Gminy Łabowa za 2021 rok

Druk zgłoszenia do debaty nad Raportem o stanie Gminy Łabowa za 2020 rok

Raport o stanie Gminy Łabowa za 2020 rok

Raport o stanie Gminy Łabowa za 2019 rok

Raport o stanie Gminy Łabowa za 2018 rok