Przejdź do stopki

Szanowni Państwo W związku ze zbliżającymi się wyborami Urząd Gminy informuje, że wdrażany jest przez Państwową Komisję Wyborczą nowy system „Centralny Rejestr Wyborców”. Osoby posiadające stałe zameldowanie w naszej gminie są ujęte w CRW w stałym obwodzie gło

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informuje, że w dniu 24 maja 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie pr

Na podstawie art. 30 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1094) Zarząd Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkc