Zespół ds. Geodezji, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Mienia Komunalnego

 I piętro pokój numer 18
Kazimiera Juszyńska-kierownik   
Tel. 18 414 24 63              
e-mail  kj@labowa.pl

- Zamówienia publiczne  

Łukasz Sołtys-specjalista                     
Tel. 18 414 24 64        
e-mail  ls@labowa.pl

- Przyjmowanie pism dotyczących remontów, utrzymania i ochrony dróg,
- Przyjmowanie pism w zakresie funkcjonowania oświetlenia ulicznego
- Przyjmowanie pism w zakresie komunikacji zbiorowej - przewóz osób
- Przyjmowanie pism w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
- Zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny:
  • Lokalizacja zjazdów
  • Umieszczanie w pasie drogowym infrastruktury nie związanej z gospodarką drogową, tj. energetyka, telefony, gaz, wodociągi, kanalizacja
  • Lokalizacja ogrodzeń
  •  Lokalizacja budynków
  • Oświadczenia o dostępności do drogi publicznej
  • Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
  • Protokoły odbioru wykonanej infrastruktury drogowej
- Opiniowanie podziału działek w sąsiedztwie dróg
- Oświetlenie uliczne

Małgorzata Kotlarska-Inspektor  
Tel. 18 414 24 64                
e-mail  mk@labowa.pl
- wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa
- wydawanie opinii urbanistycznej o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego
- prowadzenie spraw związanych z dzierżawą gruntów gminnych
- prowadzenie spraw lokalowych i gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami  użytkowymi
- prowadzenie ewidencji nie podatkowych należności budżetowych dotyczących czynszów

Druki do pobrania:

Adam Zaczyk - specjalista                  
Tel. 18 414 24 64      
- Prowadzenia spraw w zakresie lasów i mienia komunalnego