Zaproszenie do konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Łabowa z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych Programu Współpracy Gminy Łabowa z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Niestety w związku z pandemią nie jest możliwe przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego, dlatego też prosimy zgłaszać swoje uwagi do programu w formie mailowej (na adres gmina@labowa.pl) bądź też w formie papierowej na dzienniku podawczym Urządu Gminy Łabowa, Łabowa 38 do dnia 29 grudnia 2020 r.

Projekt uchwały jest dostępny pod linkiem

Projekt uchwały 

Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Program powinien być adekwatny do specyfiki i potrzeb lokalnej społeczności oraz odnosić się do zdiagnozowanych potrzeb społecznych. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji oraz mieszkańców. Pozwoli to na uzgodnienie jego zapisów w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron, co bezpośrednio będzie się przekładało na efektywność realizacji programu i jakość realizowanych zadań publicznych.

Zapraszamy do współpracy i do wzięcia udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie naszej gminy, partnerów społecznych, instytucjonalnych i gospodarczych, przedstawicieli jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy, a także wszystkich, zainteresowanych działaniem na rzecz lokalnej społeczności, mieszkańców.

To Państwo dysponujecie unikatowym potencjałem – znajomością różnorodnych problemów oraz autentyczną wolą i potrzebą ich rozwiązywania. To od Państwa zaangażowania i aktywności zależy jakość opracowywanego dokumentu.

Mamy nadzieję, że konsultacje będą efektywne, a uczestniczące w nich strony będą rzeczywiście zainteresowane nawiązaniem partnerskiego dialogu oraz wspólnym wypracowaniem rozwiązań.

Tagi