Informacja o realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Informacja
o realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym
stypendia szkolne
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łabowa
II tura składania dokumentów potwierdzających
poniesione koszty edukacyjne na ucznia w roku szkolnym 2018/2019
 
Informujemy, iż wypłata stypendium nastąpi na podstawie decyzji administracyjnej i będzie uzależniona od uprzedniego złożenia oryginałów faktur, rachunków i zaświadczeń potwierdzających poniesione koszty związane z procesem edukacyjnym ucznia do wysokości przyznanego stypendium według katalogu wydatków podlegających refundacji.                         
Wnioskodawcy powinni załączyć do rozliczenia faktury, rachunki, zaświadczenia imienne za miesiące: styczeń – czerwiec 2019r.  Przedmiotowe dokumenty należy dostarczyć do Gminnego Zespołu Obsługi Jednostek w Łabowej  do dnia  10 czerwca 2019 r., gdzie po weryfikacji zostanie wypłacone stypendium do dnia 30 czerwca 2019r..
Interesanci w sprawach stypendiów szkolnych przyjmowani są w Gminnym Zespole Obsługi Jednostek  w Łabowej w budynku Urzędu Gminy w dni robocze:
poniedziałek od 7:30 – 17:00, czwartek 7:30-17:00, natomiast w pozostałe dni od 7:30 do 15:30.
Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień w sprawie udzielają pracownicy Zespołu  osobiście lub pod numerem telefonu: (018) 414-19-11.
 
Serdecznie zapraszamy
  Kierownik GZOJ
             /-/
    Monika Mirek

Katalog wydatków

 
Tagi