Przejdź do stopki

Zarządzenie nr 19/2020 Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Jednostek w Łabowej z dnia 23 października 2020 r.

Treść

Zarządzenie nr 19/2020
Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Jednostek w Łabowej
z dnia 23 października 2020 r.


w sprawie: funkcjonowania Gminnego Zespołu Obsługi Jednostek w Łabowej (GZOJ w Łabowej) w okresie stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2
Na podstawie § 13 pkt 2 Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Jednostek w Łabowej nadanego Uchwałą Nr XIX/128/2020 RADY GMINY ŁABOWA z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/03 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Łabowej i nadania mu statutu oraz Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Łabowa oraz art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842)., zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Od dnia 26 października 2020 r. do odwołania ogranicza się funkcjonowanie Gminnego Zespołu Obsługi Jednostek w Łabowej, zwanego dalej GZOJ w Łabowej, poprzez wprowadzenie pracy w trybie wewnętrznym, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
2. Od dnia 26 października 2020 r. do odwołania GZOJ w Łabowej pracuje w poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 16.00, od wtorku do piątku od godziny 7.30 do 15.30.
3. Sprawy urzędowe winny być w tym czasie załatwiane z wykorzystaniem możliwości elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną e-mail, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego lub też po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem GZOJ w Łabowej.
4. Bezpośrednie załatwienie sprawy z GZOJ w Łabowej w sprawach wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Kierownika GZOJ w Łabowej.
§ 2
1. Zobowiązuje się pracowników GZOJ w Łabowej do pracy zdalnej, w co drugi dzień roboczy zgodnie z zatwierdzonym przez Kierownika GZOJ harmonogramem.
2. Ustala się dwie grupy pracowników pracujących w trybie opisanym w ust. 1.
3. Zabrania się (poza przypadkami nagłymi i wymagającymi obecności pracownika w GZOJ w Łabowej) zamiany pracowników między grupami.
4. Zatwierdzony przez Kierownika GZOJ wykaz pracowników z przynależnością do poszczególnych grup znajduje się w dyspozycji pracownika właściwego ds. kadr.
§ 3
1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do dezynfekcji rąk przy użyciu płynów dezynfekcyjnych znajdujących się w dozownikach przy wejściu do GZOJ w Łabowej.
2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników GZOJ w Łabowej do dezynfekcji swoich miejsc pracy przed przystąpieniem do pracy i po jej zakończeniu.
§ 4
Zawiadomienie o wszystkich ograniczeniach w funkcjonowaniu GZOJ w Łabowej następuje poprzez wywieszenie Zarządzenia na drzwiach wejściowych do budynku GZOJ w Łabowej.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kierownik GZOJ w Łabowej

Dariusz Różycki