Przejdź do stopki

zakup pomocy dydaktycznych Nowa Wieś

Treść

 

 

Zakup pomocy dydaktycznych 

 

W miesiącu grudniu 2018 roku Szkołę Podstawową im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego  w Nowej  Wsi wyposażono  w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Na powyższy cel wydatkowo kwotę w wysokości: 70 467,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złote i 00 zł.) z podziałem na poszczególne przedmioty:

·         Biologia w kwocie: 33 844,14 zł

·         Chemia w kwocie: 13 843,94 zł

·         Fizyka w kwocie: 17 842,15 zł

·         Geografia w kwocie: 4 936,77 zł

co stanowi 80% (56 373 zł) dotacji pozyskanej z rezerwy oświatowej oraz 20% (14 094 zł) wkładu własnego gminy.

Zakupione pomoce dydaktyczne  w ramach dofinansowania zostaną aktywnie wykorzystane  
w realizacji podstawy programowej z ww. przedmiotów.

Dziękuje pracownikom Szkoły i GZOJ, którzy pracowali przy realizacji powyższego zadania.

 

Kierownik GZOJ

            /-/

 mgr Monika Mirek