28 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.  Dz. U. z 2018 r. poz. 994)  zapraszam na IV Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018r. (piątek) o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Uchwalenie budżetu gminy na 2019 rok :

    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,

    podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,

    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu,

    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łabowa na 2019 rok,

    przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej,

    dyskusja,

    podjęcie uchwały budżetowej na 2019 rok,

5. Podjęcie uchwał w sprawie :

    zmiany budżetu na 2018 rok,

    udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz na realizację zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym  w Nowym Sączu,

6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

7. Wolne wnioski i dyskusja.

8. Zakończenie obrad.