10 grudnia 2018 r.

                                                                                                          Łabowa, dnia 03 grudnia 2018r.

 

AD.0002.III.2018                                

 

                                                                                                          Pan/i …..................................  

                                                                                     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.  Dz. U. z 2018 r. poz. 994)  zapraszam na III Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa. 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

    zmiany budżetu na 2018 rok,

    powołania stałych komisji Rady,

    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

    ustalenia stawek podatku od środków transportowych,

    wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

    zasad realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, a także podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków za pomoc udzieloną w ramach programu w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,

    przyjęcia do realizacji projektu socjalnego pt. "Spotkanie wigilijne na lata 2018-2023",

    zmiany uchwały Nr LIII/355/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2018r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Roztoka Wielka,

    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kotów,

5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

6. Wolne wnioski i dyskusja.

7. Zakończenie obrad.