30 listopada 2018 roku

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

     zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą
Nr XLVI/285/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,

     zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2018 rok,

     powołania komsji rewizyjnej,

    powołania stałej komisji budżetu, rozwoju gospodarczego i integracji europejskiej,

    wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Krynicko – Popradzkich w Muszynie,

5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7.Wolne wnioski i dyskusja.

8. Zakończenie obrad.