Przejdź do stopki

LX Sesja Rady Gminy Łabowa w dniu 19 września 2022 roku (poniedziałek) o godzinie 16.00

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późń. zm. ) oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Gminy Łabowa stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Łabowa zatwierdzonego uchwałą nr XLVII /321/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 października 2021r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabowa (Dz.Urz. Woj. Małop. z 2021r. poz. 6028), zwołuję LX Sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 19 września 2022 roku (poniedziałek) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

Proponowany porządek posiedzenia jest następujący:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej w Nowej Wsi (Druk nr 344).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabowa (Druk nr 345).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2022 rok (Druk nr 346).
9. Wolne wnioski i dyskusja.
10. Zamknięcie obrad.