Przejdź do stopki

Wnioski o zakup węgla w preferencyjnej cenie są przyjmowane do 12 grudnia do godziny 17:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 6.

LIX Sesja Rady Gminy Łabowa w dniu 29 sierpnia 2022 roku (poniedziałek) o godzinie 16.00

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późń. zm. ) oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Gminy Łabowa stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Łabowa zatwierdzonego uchwałą
nr XLVII /321/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 października 2021r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabowa (Dz.Urz. Woj. Małop. z 2021r. poz. 6028), zwołuję LIX Sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 29 sierpnia 2022 roku  (poniedziałek) o godzinie 16.00
w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.
Proponowany porządek posiedzenia jest następujący:
 1. Otwarcie posiedzenia.
  1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
  4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa (Druk nr 331).
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa (Druk nr 332).
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Roztoka Wielka (Druk nr 333).
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   Gminy Łabowa z wyłączeniem Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna (Druk nr 334).
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa (Druk nr 335).
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś (Druk nr 336).
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś (Druk nr 337).
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/338/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabowa (Druk nr 338).
  13. Wolne wnioski i dyskusja.
  14. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy
                                             (-) Maria Stopka