Przejdź do stopki

Wnioski o zakup węgla w preferencyjnej cenie są przyjmowane do 12 grudnia do godziny 17:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 6.

LVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Łabowa w dniu 22 sierpnia 2022r. (poniedziałek) o godzinie 15.30

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późń. zm. ) oraz § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Gminy Łabowa stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Łabowa zatwierdzonego uchwałą
nr XLVII /321/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 października 2021r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabowa (Dz.Urz. Woj. Małop. z 2021r. poz. 6028), zwołuję
LVIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 22 sierpnia 2022r. (poniedziałek)
o godzinie 15.30
w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.
Proponowany porządek posiedzenia jest następujący:
 1. Otwarcie posiedzenia.
  1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabowa (Druk nr 328).
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2022 rok
   (Druk nr 329).
  6. Zamknięcie obrad.