Przejdź do stopki

LVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Łabowa w dniu 30 czerwca 2022r. o godzinie 16.00

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późń. zm. ) oraz § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Gminy Łabowa stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Łabowa zatwierdzonego uchwałą nr XLVII /321/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 października 2021r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabowa (Dz.Urz. Woj. Małop. z 2021r. poz. 6028), zwołuję LVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 30 czerwca 2022r. (czwartek) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.
 
Proponowany porządek posiedzenia jest następujący:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabowa (Druk nr 322).
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu  oraz uchwały budżetowej 2022 (Druk nr 323).
  7. Zamknięcie obrad.