Przejdź do stopki

LV Sesja Absolutoryjna Rady Gminy Łabowa w dniu 22 czerwca 2022 roku o godzinie 13.00

Treść

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późń. zm. ) oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Gminy Łabowa stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Łabowa zatwierdzonego uchwałą nr XLVII /321/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 października 2021r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabowa (Dz.Urz. Woj. Małop. z 2021r. poz. 6028), zwołuję LV sesję absolutoryjną Rady Gminy Łabowa w dniu 22 czerwca 2022r. (środa) o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.
Proponowany porządek posiedzenia jest następujący:
 1. Otwarcie posiedzenia.
  1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
  4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabowa (Druk nr 315).
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łabowa na 2022 (Druk nr 316).
  7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2021r.
  8. Debata nad raportem.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy (Druk nr 317).
  10. Wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r.
  11. Przedstawienie sprawozdania finansowego.
  12. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy.
  13. Przedstawienie opinii RIO w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy.
  14. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta.
  15. Przedstawienie opinii RIO  w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej
   w sprawie absolutorium dla Wójta.
  16. Dyskusja w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021r.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok (Druk nr 318)
  18. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łabowa z tytułu wykonania budżetu gminy Łabowa za 2021 r (Druk nr 319).
  19. Wolne wnioski i dyskusja.
  20. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Maria Stopka