Przejdź do stopki

Wnioski o zakup węgla w preferencyjnej cenie są przyjmowane do 12 grudnia do godziny 17:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 6.

LIV Sesja Rady Gminy Łabowa w dniu 23 maja 2022 roku o godzinie 16.00

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2022 r., poz. 559) oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Gminy Łabowa stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Łabowa zatwierdzonego uchwałą nr XLVII /321/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 października 2021r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabowa
(Dz.Urz. Woj. Małop. z 2021r. poz. 6028), zwołuję LIV Sesję Rady Gminy Łabowa w dniu
23 maja 2022 roku o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.
 
Proponowany porządek posiedzenia jest następujący:
 
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Łabowa (Druk nr 308).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR LIII/383/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej w sprawach udzielania świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (Druk nr 309).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Roztoka Wielka na lata 2022 -2030" ( Druk nr 310).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa „Kamianna 1” (Druk nr 311).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/213/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 23 listopada 2020r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa (Druk nr 312).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Łabowa (Druk nr 313).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2022 rok
  (Druk nr 314).
 14. Wolne wnioski i dyskusja.
 15. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Maria Stopka