Przejdź do stopki

LIII Sesja Rady Gminy Łabowa w dniu 25 kwietnia 2022 roku o godzinie 16.00

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559) oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Gminy Łabowa stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Łabowa zatwierdzonego uchwałą nr XLVII /321/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 października 2021r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabowa (Dz.Urz. Woj. Małop. z 2021r. poz. 6028), zwołuję LIII Sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 25 kwietnia 2022 roku o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa. 
 
Proponowany porządek posiedzenia jest następujący:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej za rok 2021 oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.
7. Sprawozdanie z realizacji w roku 2021 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
8. Informacja z działalności GOK w 2021 roku i przedstawienie planów na 2022 rok.
9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Łabowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XLIX/348/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Łabowa na rok szkolny 2021/2022 (Druk nr 299).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w Łabowej (Druk nr 300).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych w Czaczowie (Druk nr 301).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych w Roztoce Wielkiej (Druk nr 302).
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno –wypoczynkowe (Druk nr 303).
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łabowa na lata 2022-2026 (Druk nr 304).
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej do realizacji zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej w sprawach udzielania świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej (Druk nr 305).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa (Druk nr 306).
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2022 rok (Druk nr 307).
19. Wolne wnioski i dyskusja.
20. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Maria Stopka