Przejdź do stopki

LII Sesja Rady Gminy Łabowa w dniu 28 marca 2022 roku o godzinie 16.00

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2022 r., poz. 559) oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Gminy Łabowa stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Łabowa zatwierdzonego uchwałą nr XLVII /321/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 października 2021r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabowa
(Dz.Urz. Woj. Małop. z 2021r. poz. 6028), zwołuję LII Sesję Rady Gminy Łabowa w dniu
28 marca 2022 roku o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

 

Proponowany porządek posiedzenia jest następujący:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Łabowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzątna terenie Gminy Łabowana2022 rok (Druk nr 296).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa (Druk nr 297).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2022 rok (Druk nr 298).
 10. Wolne wnioski i dyskusja.
 11. Zamknięcie obrad.