Przejdź do stopki

LI Sesja Rady Gminy Łabowa w dniu 28 lutego 2022 roku o godzinie 16.00

Treść

ZAWIADOMIENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ŁABOWA
O ZWOŁANIU SESJI RADY GMINY
 
 
RADNI RADY GMINY ŁABOWA
 
 
             Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm), zwołuję LI Sesję Rady Gminy Łabowa w dniu
28 lutego 2022 roku o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.
 
Proponowany porządek posiedzenia jest następujący:
 
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łabowa za udział
  w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym (Druk nr 287).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łabowa na lata 2016-2022 (Druk nr 288).
 8. Podjęcie uchwały zmieniającejuchwałęw sprawiewzoru deklaracjio wysokościopłat za gospodarowanieodpadamikomunalnymiskładanejprzez właścicielinieruchomości, naktórych znajdują siędomki letniskowe lubinnenieruchomości wykorzystywanena cele rekreacyjno - wypoczynkowe na terenie Gminy Łabowa (Druk nr 289).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyróżnień i nagródzaosiągniętewynikisportowe (Druk nr 290).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
  (Druk nr 291)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa (Druk nr 292).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2022 rok (Druk nr 293).
 13. Wolne wnioski i dyskusja.
 14. Zamknięcie obrad.