Przejdź do stopki

L Sesja Rady Gminy Łabowa w dniu 31 stycznia 2022 roku o godzinie 16.00

Treść

ZAWIADOMIENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ŁABOWA
O ZWOŁANIU SESJI RADY GMINY
 
RADNI RADY GMINY ŁABOWA
 
             Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm), zwołuję L Sesję Rady Gminy Łabowa w dniu
31 stycznia 2022 roku o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.
 
Proponowany porządek posiedzenia jest następujący:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Organizacyjno – Statutowych za 2021 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Leśnej
 9. za 2021 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych za 2021 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę   w sprawie  wzoru deklaracji  o wysokości  opłat za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez właścicieli  nieruchomości , na  których znajdują się  domki letniskowe lub  inne  nieruchomości  wykorzystywane  na cele rekreacyjno- wypoczynkowe na terenie Gminy Łabowa (Druk nr 280).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Łabowa z wyłączeniem Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna (Druk nr 281).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Czaczów (Druk nr 286)
 15. 14.Podjęcie uchwały w sprawię zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa (Druk nr 282).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2022 rok. (Druk nr 283)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru zamiany gruntów (Druk nr 284).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (Druk nr 285).
 19. Wolne wnioski i dyskusja.
 20. Zamknięcie obrad.