Przejdź do stopki

XLIX Sesja Rady Gminy Łabowa w dniu 30 grudnia 2021 roku o godzinie 15.00

Treść

ZAWIADOMIENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ŁABOWA
O ZWOŁANIU SESJI RADY GMINY
             Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm), zwołuję XLIX Sesję Rady Gminy Łabowa w dniu
30 grudnia 2021 roku o godzinie 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.
Proponowany porządek posiedzenia jest następujący:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawię przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa (Druk nr 265).
 7. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Łabowa na 2022 rok  (Druk nr 263).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Druk nr 266)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy przy przygotowaniu i finansowaniu inwestycji z zakresu przebudowy skrzyżowania w miejscowości Łabowa, Gmina Łabowa, drogi krajowej DK75
  i powiatowej nr 1578K (Druk nr 267).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Łabowa na rok 2022 (Druk nr 268).
 11. Wolne wnioski i dyskusja.
 12. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Maria Stopka