Przejdź do stopki

XLVII Sesja Rady Gminy Łabowa w dniu 25 października 2021 roku o godzinie 16:00

Treść

 Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1372), zwołuję XLVII Sesję Rady Gminy Łabowa w dniu
25 października 2021 roku o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.
 
Proponowany porządek posiedzenia jest następujący:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2020/2021 i przygotowaniu do roku szkolnego 2021/2022.
 7. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/104/2019r. Rady Gminy Łabowa z dnia 02 grudnia 2019r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łabowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Druk nr 235).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  Uchwały Nr XVII/103/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie  uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Łabowa (Druk nr 236)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  nieodpłatne  nabycie  nieruchomości gruntowej we wsi Łabowa (Druk nr 237).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż nieruchomości  gruntowej w Nowej Wsi (Druk nr 238).
 11. Projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej Gminy Łabowa
  z gminą Balatonszentgyörgyi na Węgrzech ( Druk nr 239).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabowa (Druk nr 240).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2021 rok. (Druk nr 241).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabowa (Druk nr 234).
 15. Wolne wnioski i dyskusja.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Maria Stopka