Przejdź do stopki

XLVI Sesja Rady Gminy Łabowa w dniu 27 września 2021 roku o godzinie 16:00

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2021 r., poz. 1372), zwołuję XLVI Sesję Rady Gminy Łabowa w dniu
27 września 2021 roku o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.
 
Proponowany porządek posiedzenia jest następujący:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Sprawozdanie na temat płatności oraz ściągalności zaległych podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2021 roku.
 7. Przedstawienie przez Wójta Gminy kierunków lokalnej polityki w zakresie gospodarowania mieniem gminnym.
 8. Informacja Wójta na temat przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych zaplanowanych do wykonania w 2021r.
 9. Informacja Wójta na temat pozyskanych przez Gminę Łabowa ze źródeł zewnętrznych - środków finansowych na budowę lub remont, modernizację dróg lokalnych, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, kanalizację oraz na temat złożonych i przygotowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie tych zadań
  z Funduszu Dróg Samorządowych i z innych źródeł zewnętrznych w okresie 2019 r. 2020r. i w I połowie 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Druk nr 219).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa (Druk nr 226).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Roztoka Wielka (Druk nr 227).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa (Druk nr 228).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Roztoka Wielka (Druk nr 229).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabowa (Druk nr 230).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2021 rok. (Druk nr 231).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy (Druk nr 232).
 18. Wolne wnioski i dyskusja.
 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Maria Stopka