Przejdź do stopki

XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Łabowa w dniu 05 sierpnia 2021 roku o godzinie 16:00

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z póź. zm.)  zwołuję XLIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 5 sierpnia 2021 roku (czwartek) o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.
Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
  5. Pojęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa
    w gminie Łabowa na rok szkolny 2021/2022 (Druk nr 214).
  6. Pojęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/220/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Druk nr 215).
  7. Pojęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektowanych zmian przebiegu granic obszaru Natura 2000 (Druk nr 216).
  8. Zamknięcie obrad.