Przejdź do stopki

XLII Sesja Absolutoryjna Rady Gminy Łabowa w dniu 29 czerwca 2021 roku (wtorek) o godzinie 13:00

Treść

ZAWIADOMIENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ŁABOWA O ZWOŁANIU SESJI RADY GMINY, NA KTÓREJ BĘDZIE ROZPATRYWANY RAPORT O STANIE GMINY
Mieszkańcy Gminy Łabowa, Przedsiębiorcy
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2020r., poz. 713), zwołuję sesję absolutoryjną Rady Gminy Łabowa w dniu
29 czerwca 2021r.o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.
Proponowany porządek posiedzenia jest następujący:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie listy obecności i prawomocności obrad.
3. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Łabowej zaświadczenia o wyborze Radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Łabowa.
4. Złożenie ślubowania przez Radnego Rady Gminy Łabowa.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
7. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
w Łabowcu (Druk nr 182).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej we wsi Łabowa (Druk nr 183)
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Łabowa ( Druk nr 184).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
w Kamiannej (Druk nr 185).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/143/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna (Druk nr 186).
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/144/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Krzyżówka (Druk nr 187).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/145/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa ( Druk nr 188).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/197/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 września 2020r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa ( Druk nr 189).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/198/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 września 2020r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Czaczów (Druk nr 190).
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/199/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 września 2020r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa ( Druk nr 191).
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowiec (Druk nr 192).
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Czaczów ( Druk nr 193).
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna ( Druk nr 194).
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Krzyżówka (Druk nr 195).
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa (Druk nr 196).
23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa (Druk nr 197)
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa ( Druk nr 198).
25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś (Druk nr 199).
26. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Roztoka Wielka (Druk nr 200).
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/39/2019 Rady Gminy Łabowa
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych
i sołtysów Gminy Łabowa oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (Druk nr 206).
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabowa (Druk nr 201).
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łabowa na 2021 (Druk nr 202).
30. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2020r.
31. Debata nad raportem.
32. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy (Druk nr 203).
33. Wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r.
34. Przedstawienie sprawozdania finansowego.
35. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy.
36. Przedstawienie opinii RIO w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy.
37. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta.
38. Przedstawienie opinii RIO w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie absolutorium dla Wójta.
39. Dyskusja w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020r.
40. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020r (Druk nr 204)
41. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łabowa z tytułu wykonania budżetu gminy Łabowa za 2020 r (Druk nr 205).
42. Wolne wnioski i dyskusja.
43. Zamknięcie obrad.
Serdecznie zapraszam
Transmisja z obrad Rady Gminy Łabowa oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku
z obrad Rady Gminy udostępniony zostanie na stronie internetowej:
www.labowa.sesja.pl