Przejdź do stopki

XLI Sesja Rady Gminy Łabowa w dniu 14 maja 2021 roku (piątek) o godzinie 16.00

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 z póź. zm.) zwołuję XLI Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 14 maja 2021 roku (piątek) o godzinie 1600 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Łabowej.
Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
  5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabowa ( druk 178).
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łabowa na 2021r. ( Druk 179).
  8. Panel dyskusyjny na temat lokalnej oświaty.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie obrad.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 z póź. zm.), obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.