Przejdź do stopki

XL Sesja Rady Gminy Łabowa w dniu 26 kwietnia 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 16:00

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 z póź. zm.) zwołuję XL Sesję Rady Gminy Łabowa kadencji 2018-2023,która odbędzie się w trybie hybrydowym (Przewodnicząca Rady i publiczność na sali narad natomiast radni, sołtysi i pracownicy Urzędu Gminy – zdalnie ) w dniu 26 kwietnia 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 16:00.
Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
  5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
  6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Łabowa (Druk nr 177).
  1. Wolne wnioski i dyskusja.
  2. Zamknięcie obrad.